S__4530200


初探台中練車聖地,136縣道
個人計時:一江橋萊爾富-赤崁頂:53分半 (全程獨推)

Time: 1:55:35
Moving Time:1:54:42
Avg Speed: 22.0 km/h
Avg Moving Speed:22.2 km/h
Max Speed: 46.1 km/h
Elevation Gain: 691 m
Avg Bike Cadence: 71 rpm
Avg HR: 156 bpm
Max HR: 187 bpm

aahan 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()